At the crossroads of tradition and evolution, Aikibudo draws from
experience in the art of war dating back to the 15th century...

HAND TECHNIQUES

Minamoto Yoshimitsu - Founder of the Takeda Family - 11th Century

Takeda Family
From Yoshimitsu to Shingen - 10 generations Han of Kai
From Kunitsu to Sokaku - 10 generations Han of Aizu

Saigo Tanomo
Oshiki Uchi of Aizu - 1st Karo of the Han of Aizu

Takeda Sokaku
Daito Ryu Aikijujutsu
Bushi of the Han of Aizu

Takeda Tokimune
Daito Ryu Aikijujutsu
1st heir

Takeda Munemitsu
Daito Ryu Aikijujutsu
2nd heir

Kano Jigoro
Founder of Judo

Mochizuki Minoru
Menkyo Kaiden
10th dan Meijin

Ueshiba Morihei
Daito Ryu Aikijujutsu
Ueshiba Ryu

Ueshiba Morihei
Founder of Aikido

Ueshiba Kishomaru
1st heir Aikikai

Alain Floquet
Daito Ryu Aikijujutsu - 4th dan F. Shibucho
Yoseikan Aikido Jujutsu - 8th dan Kyoshi

 

WEAPONS TECHNIQUES

Iizasa Choisai Iyenao
Founder of Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu - 15th Century

Iizasa Morisada - 18th Heir

19-20th Century - Shihan Leader Yamaguchi Kumajiro
(Interim Period)
Kamagata Minosuke
Tamai Kisaburo
Shiina Ichizo
Ito Tanekichi
Kuboki Sozaemon
Isobe Kouhei
Hayashi Yazaemon

Iizasa Kinjiro - 19th Heir

Iizasa Yasusada - 20th Heir

Otake Ritsuke
Menkyo Kaiden
Shihan Narita
Sugino Yoshio
Menkyo Kaiden
Shihan Kawasaki
Mochizuki Minoru
Hanshi 8th dan
Shizuoka
Alain Floquet
Katori Shinto Ryu - 7th dan F. Shibucho
Yoseikan Shinto Ryu - 6th dan

Return to Main Page