| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |


The following is a partial transcription of the book Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm by Sten Skansjö and Birgitta Tuvestrand, published in 2007. After comparing it with other sources I have made annotations and corrections, and included translations, to the text via the information included in brackets, i.e. (1 Slg.), (1 Vdg.) and (sic, s.b. . . .). Note that it only includes 5 parishes: Bodilsker, Ibsker, Østermarie, Åker and Knudsker.Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

(Tenth-Tax Book of 1651 for Skåne, Blekinge and Bornholm)


Utgiven av: Sten Skansjö och Birgitta Tuvestrand.
Skånsk Senmedeltid och Renässans.
Skriftserie utgiven av Vetenskapssocieteten i Lund.
I Samarbete med Landsarkivet i Lund.
BorringHolm: 1651
(Bornholm: 1651)
Bolskier Sognn
(Bodilsker Parish)


I. Cronens Tiennere eller Jordeiget Gods:

(I. The Crown's Labourers or Freehold Property)


Wdi Heele Gaarde med deris Wdbyggere, oc Gaardmend.

(Whole Farms with their Tenants, and Farmers.)


Hans Jbssøn. Wdbygger: Jacob Hanssønn. (1 Slg.)

Jens Mogenssønn. Wdbyggere: Esbiørn Lauridzønn, Gudtmand n.n., Hans Jenssønn, Jens Mogenssønn, Essbiørn Foss. (2 Slg.)

Enn Øde Staall, Jorden ehr brugt till bemelte Jens Mogensses gaardt. (3 Slg.)

Hans Lauridzønn. Gaardmend: Jacob Mortenssønn. (4 Slg.)

Hans Pederssønn i Westre Egis Gaard. (5 Slg.)

Lauridz Arritzønn. (6 Slg.)

Bartholomæus Rander. [sic, should be Bartholomæus Zander/Sander] (7 Slg.)

Rasmus Hanssønn. (8 Slg.)

Peder Olufssøn i Guddegaarden, er Børnegoedtz aff hannem Pantet. (9 Slg.)

Jep Rassmussøn, hans och hans Sødschindes gaardt. (10 Slg.)

Jens Suendssønn. (11 Slg.)

Jep Pederssønn. Er Sine Suendt Hanssøns gaard. Er med Enn Lenge Paa, och halff boe. (12 Slg.)

Lauridz Jiull. Gaarden hør Mogens Hanssønn i Knudschier Sougn thill. Gaardmend: Essbiørn Jørgenssønn. (13 Slg.)

Hans Pederssønn. Udbyggere: Peder Jørgenssøn. (14 Slg.)

Hans Rassmussønn i Dachegaardenn. Gaarden hør Jørgen Bunde i Nexøe till. (15 Slg.)

Madz Pederssønn, Gaarden hør Jep Hanssøn i Klinbye i Jbschier Sogn till. (16 Slg.)

Hans Lauridzønn paa Bierget. (17 Slg.)

Peder Hanssønn. (18 Slg.)

Hans Munch. Er Børnegoedz. (19 Slg.)

Jep Jenssønn, Hør Christoffer Rømmer Borgemester i Nexøe thill. (20 Slg.)

Jacob Møller. (21 Slg.)

Kierstine Jens Jenssøns. (22 Slg.)

Anders Laurssønn. (23 Slg.)

Peder Rassmussøn. (24 Slg.)

Oluff Oluffssønn. (25 Slg.)

Morten Michelssønn. (26 Slg.)

Oluff Knudssønn. Wdbyggere: Peder Schredder. Gaardmend: Søffren Pederssønn. (27 Slg.)

Poffuell Pederssøn, Gaardenn tilhører Lasse Oluffsønn udj Nexøe. (28 Slg.)

Hans Laurssønn paa Sandenn. Gaardmend: Jens Stephenssønn, som och hafuer ehn Mølle Paa Grundenn. (29 Slg.)

Lauridz Pederssønn. (30 Slg.)

Mogens Munch, Gaarden hører hannem och hans Sødschinde till. (31 Slg.)

Peder Rassmussønn, Gaarden hører de Samme Børn och deriss Moder till. (32 Slg.)

Oluff Jenssønn. Wdbyggere: Rasmus Jenssønn, Oluff Pederssøn, Karll Schomager. (33 Slg.)

Lasse Brandt. Wdbyggere: Peder Mortenssøn. (34 Slg.)

Rassmus Hanssønn. Paa Grundenn Enn Weirmølle. (35 Slg.)

Anders Mortenssønn, Gaarden tilhører Borgemester Christoffer Rømmer i Nexøe. Wdbyggere: Hans Mortenssønn. (36 Slg.)

Mogens Pederssønn. (37 Slg.)

Oluff Munch. (38 Slg.)

Knudt Pederssønn. (39 Slg.)


Huilche Cronens Thiennere eller JordEigne Bønder ere tilssammenn:

Vdi heelegaarde med den Ene øde Gaardt: 39.

Wdbyggere och gaardmend: 17.


Worneder:

(Copyholders)


II. Kong. Mayz. Thiennere:

(II. His Royal Majesty's Labourers)


Elias Rassmussønn. (4 Vdg.)


III. Adelens Thiennere, med sine Vdbyggere:

(III. The Noble's Labourers, with their Tenants)


Welb. Fru Annæ Ramels:

Peder Madtzøn i Kattesletz Gaarden. Wdbyggere: Morten Guldsmedt, Bendt Hanssønn. (1 Vg.)

Karine Jacob Hendrichssøns. (5 Vdg.)


Frimends paa BorringHolmb oc Andre deriss thiennere, udi Worneder:

(Freemen of Bornholm, and Others, their labourers, under Copyhold.)


Jens Nielssønn. Hør Bertell Hanssønn i Aakier Sougn thill. (6 Vdg.)

Enn øde gaard. Er Jørgenn Bondes och hans Broders, Jorden bruges til Nexøe. (14 Vdg.)

Peder Jenssønn. Hør Borgemester Peder Lauridzønn til udi Rønne. (7 Vdg.)

Hans Olssønn. Kirstine Siguordt Gagges tienner. (8 Vdg.)

Hans Essbiørnssøn. Kirstine Siguordt Gagges tienner. (9 Vdg.)

Barchor Anderssønn i Kyllingegaardenn. Hør Sl. Jens Munches børn till. (11 Vg.)


Huilche Adelens, frimends och Andre deris tiennere ehre tillsammenn, med ehn øde gaard, Worneder: 8, Wdbyggere: 2.


IV. Captilsz Worneder:

(IV. Capital's Tenant Farmers)


Peder Lauridzønn i Krussegaarden. (2 Vdg.)

Peder Lauridzønn i Thornegaarden. (3 Vdg.)

Hans Michelssønn. (10 Vdg.)

Hans Madtzøn i Cannichegaarden. (15 Vdg.)


Huilche Capitels thiennere Ere tilssamen: 4.


V. KiercheBoe:

(Church Property)


Emed Anderssøn. (12 Vdg.)

Michel Anderssøn. (13 Vdg.)

End ehr her Paa grunden i Lidet Gillessh.


Huilche Kierchens thiennere ehre tilsammen:

Worneder: 2.

Wdbyggere, eller Gillesshuset: 1.


Summa Summarum:

Kong. Maytz., Cronens, Adelens, Frimends Capitels, Kierchens, och Andre deris thiennere udi forschreffne Boelschier Sougn

ehre tilssammen, med tuende Øde Gaarde.


Jordeigne Gaarde: 39, Wordneder: 15, Wdbyggere och Gaardmend med Gillesshussett: 20.

Østre Mariæ Sougn
(Østermarie Parish)


I. Kong. Maytz. Tiennere Liggendis till Hammershuusz:

(I. His Royal Majesty's Labourers for Hammershus)


Captein Sebald Paa Maglegaard. (5 Vdg.)

Jep Pederssønn.

Jens Jbssønn. (3 Vdg.)

Kierstine Sl. Oluff Jbs.

Hans Pederssøn.

Lauridz Hendrichsøn.

Clauss Lauridzønn. (15 Vdg.)

Gyldensgaard Som Landzdommer Paaboer. Ligger till Landzdommers bestilning. (17 Vdg.)

Lauridz Jacobssønn. Ligger till Landzdommers bestilning.

Arfuedt Poffuelsøn. Ligger till Landzdommers bestilning.

Oluff Anderssønn. Ligger till Landzdommers bestilning.

Jens Hanssønn i Liriebye. Ligger till Landzdommers bestilning. (7 Vdg.)


Gadehuusz Mend:

(Road-House Men)


Essper Hop.

Abraham Hanssøn.

Anders Jbssønn.

Peder Buch.

Poffuell Biørnssøn.

I Essbiørn Mogenssønn.

Hans Suorrer.

Suendt Lauridzøn.

Hans Findt.

Hans Jensøn Frost.

Peder Essperssøn.

Niels Lauritzønn

Hindze Jenssønn

Hans Schatte.

Rassmus Spoger.

Chastenn Hundt.

Christoffer Jacobsøn.

Cassper Jacobssønn.

Lauridz Jenssønn.

Lauridz Krusse.

Oluff Biørnssøn.

Aage Hanssønn.

Hans Pederssønn.

Anders Lassønn.

Peder Hanssønn.

Jens Suendssønn.

Christoffer Schredder.

Jens Schomager.

Erich Nielssøn.

Hans Jenssønn.

Bendt Haagenssøn.

Peder Haldt.

Hans Knudsønn.

Anders Philipssønn.

Peder Erichsøn i Saltum.

Poffuell Nielssønn.

Lauridz Gudsserssønn.

Hans Lassønn.

Lasse Oluffssønn.

Morten Jacobssønn.

Niels Christofferssønn.

Jens Nielssønn.

Suendt Hanssønn.

Peder Lauridzønn.

Suendt Thruidsønn.

Jep Jenssønn.

Lauridz Lauritzønn.

Bent Matthissøn.

Suendt Buch udj Niels Berrildss mølle.

Oluff Mogenssønn.

Claus Meyer som boer Paa deignens Grund.


Huilche Kongh. Maytz. tiennere Ere tilsammen Vdi heelle Gaarde med de femb Landtzdommer.

Bestilning ehre tillagde: 12. Gadehusse: 51.


II. Cronens tiennere eller Schatte Bønder:

(II. The Crown's labourers or Taxpaying Farmers)


Mogens Lassønn. (1 Slg.)

Lauritz Hanssønn. (2 Slg.)

Morten Hanssønn. (3 Slg.)

Anders Michelssøn. (4 Slg.)

Jep Anderssønn. (5 Slg.)

Sadtzer Hanssønn. (6 Slg.)

Peder Erichssønn. (7 Slg.)

Niels Oelssønn. (8 Slg.)

Essper Edschessønn. (9 Slg.)

Axell Poffuelssøn. (10 Slg.)

Jens Hanssønn. (11 Slg.)

Peder Holt. (12 Slg.)

Jens Pederssønn. (13 Slg.)

Anders Anderssønn. (14 Slg.)

Hans Essperssønn. (15 Slg.)

Hans Nielssønn. (16 Slg.)

Mogens Hanssønn. (17 Slg.)

Hans Jenssønn. (18 Slg.)

Mogens Pederssønn. (19 Slg.)

Lauridz Mogenssønn. (20 Slg.)

Lauridz Andessønn. (21 Slg.)

Hans Jenssønn. (22 Slg.)

Mogens Christenssønn. (23 Slg.)

Hendrich Mortenssønn. (24 Slg.)

Erich Rassmussønn. (25 Slg.)

Jep Nielssønn. (26 Slg.)

Michel Mogenssøn. (27 Slg.)

Hans Madtzønn. (28 Slg.)

Hans Oluffssønn. (29 Slg.)

Christen Hanssønn. (30 Slg.)

Niels Michelssøn. (31 Slg.)

Jep Hanssønn. (32 Slg.)

Jens Nielssønn. (33 Slg.)

Seyer Hanssønn. (34 Slg.)

Peder Nielssønn. (35 Slg.)

Mogens Jenssøn. (36 Slg.)

Madtz Oelssønn. (37 Slg.)

Hans Laurzøn. (38 Slg.)

Mogens Jbssønn. (39 Slg.)

Jep Laurzønn. (40 Slg.)

Mogens Møller. (41 Slg.)

Laurz Hanssøn. (42 Slg.)

Lauritz Thygessøn. (43 Slg.)

Peder Hanssønn. (44 Slg.)

Hans Jbssønn. (45 Slg.)

Jens Suendssønn. (46 Slg.)

Mortens Anderssøn. (47 Slg.)

Hans Jbssønn. (48 Slg.)

Hans Nielssønn. (49 Slg.)

Lauridz Smedt. (50 Slg.)

Lauridz Smedt. (51 Slg.)

Hans Rassmussøn. (52 Slg.)

Poffuell Axellssøn. (53 Slg.)

Mogens Mortenssøn. (54 Slg.)

Peder Lauritzønn. (55 Slg.)

Hans Jssachsøn. (56 Slg.)

Jens Lauritzønn. (57 Slg.)

Lauridz Rassmussøn. (58 Slg.)

Anders Hanssønn. (59 Slg.)

Peder Zadsserssønn. (60 Slg.)

Hans Jenssønn. (61 Slg.)

Hans Hanssønn. (62 Slg.)

Gundel Jens Esspers. (63 Slg.)

Albret Hanssønn. (64 Slg.)

Enert Anderssøn. (65 Slg.)

Anders Pederssøn. (66 Slg.)

Madtz Esspersøn. (67 Slg.)

Suend Holmb. (68 Slg.)

Peder Jenssønn. (69 Slg.)

Hans Esspersønn. (70 Slg.)

Oluff Mognssøn. (71 Slg.)

Chasten Bech. (72 Slg.)

Mogens Lolle (73 Slg.)

Rassmus Rassmusønn. (74 Slg.)

Rassmus Madtzønn. (75 Slg.)

Jens Erichsønn. (76 Slg.)

Jacob Munk. (77 Slg.)

Jens Pedersønn. (78 Slg.)

Berrild Mortensønn. (79 Slg.)

Peder Andersønn. (80 Slg.)


Huilche Cronens Tiennere Eller Skatte Bønder Ere tilsammen: 80.


III. Adelen och Deris Thiennere:

(III. The Nobles and their Labourers)


Niels Berndtzønn paa Gadebyegaard. (Propr.)

Jens Meuzønn, som hør til samegaardt.

Jørgen Hanssønn paa frigaardenn.

Biørn Jensønn, som Ligger til frigaarden. (1 Vdg.)

Jens Biørnsøn, Liggendes til Wallandtzgaardt. (14 Vdg.)


Wdbyggere:

(Tenant Farmers)


Matthiis Thydsch, paa Niels Berrilds Grundt.

Oluff Hiulmager, paa Niels Berrilds Grundt.

Peder Hanssønn, paa Niels Berrilds Grundt.

Haagen Nannessøn, paa Niels Berrilds Grundt.

Oluff Thrøelsønn, paa Niels Berrilds Grundt.

Essper Hanssønn, paa Niels Berrilds Grundt.

Jep Madtzøn, paa Niels Berrilds Grundt.

Anders Jyde, paa Niels Berrilds Grundt.

Mogens Perlener, paa Niels Berrilds Grundt.

Peder Mogensøn, paa Niels Berrilds Grundt.

Hans Christofferssønn.

Jacob Redensteenn, paa frigaards grundt.

Hans Mogensøn, hør till Wallandtzgaard.


Huilche Adell med sine Tiennere ehre tilsammen med Wdbyggerne: 18.


IV. Kierchens Tiennere:

(IV. Church's Labourers)


Claus Pedersønn.

Morten Madtzøn.


V. Gildis Law Bønder:

(V. Guild Farmers)


Poffuel Mortenssøn.

Hans Hanssøn Holst.


Summa Summarum:

Kongens, Cronens, Adelens, Kierchens, och Gildes Law, thiennere udi forschreffne Østre Mariæ Sougn ehre tilsammen Wdi heele

Gaarde, Wdbyggere, Gaardmend och Gadehussmendt: 165.
Jibscher Sougn
(Ibsker Parish)


I. Kong. Maytts. Tiennere.

(I. His Royal Majesty's Labourers)


Worneder:

(Copyholders)


Rassmus Marcussønn. (11 Vdg.)

Marcus Rassmussøn. (10 Vdg.)

Captein Johann Lillie. (13 Vdg.)

Gudbiørn Hanssønn. (15 Vdg.)

Hans Jenssønn. (12 Vdg.)

Hans Hanssønn. (17 Vdg.)

Charll Nielssøn. (16 Vdg.)

Hans Michelssøn. (18 Vdg.)

Jacob Jacobssønn udi Thofftegaarden. (20 Vdg.)

Anders Jørgenssøn. (14 Vdg.)

Lauridz Oelssønn.

Chore Suendssønn, Enn Liden Gaard, och Ligger till Ibss Kierche, giffuer Aarligen Landgilde til Kirchen, i fierding Smør, och

fordi det ehr saa Ringe, Kandt sig ingen Bunde der Paa ehrndtre, huorudoffuer samme gaard udj Mange Aar hafuer standet øde,

och husene Slet nedfaldne, och tømmeret bort staalen. Enn Anddeell Aff Jorden bruges, huor Aff Kierchen holdes Wdiij och

forødet wed Liige. (19 Vdg.)


II. Cronens Tiennere, Eller Jordeigne Bønder:

(II. The Crown's labourers, or Freehold Farmers)


Jens Hanssønn. (1 Slg.)

Heindtze Hanssøn. (2 Slg.)

Niels Jbsønn. (3 Slg.)

Rassmus Olssønn. (4 Slg.)

Hans Pedersønn. (5 Slg. & 7 Slg.)

Morten Nielssønn. (6 Slg.)

Jeppe Madtzønn. (8 Slg.)

Anders Hanssønn. (9 Slg.)

Madtz Jbssønn. (10 Slg.)

Anders Oelssønn. (12 Slg.)

Claus Køller. (13 Slg.)

Hans Hanssønn. (14 Slg.)

Michel Gramb. (15 Slg.)

Peder Munch. (16 Slg.)

Niels Styremand. (31 Slg.)

Lasse Jiull. (17 Slg.)

Jørgen Laurssøn. (18 Slg.)

Laurz Chortzønn. (19 Slg.)

Peder Rytter. (20 Slg.)

Mortenn Hanssønn. (21 Slg.)

Dauidt Wolffssønn, Auflen høstes till Suanniche. (22 Slg.)

Knud Christenssøn, Auflen høstes till Suanniche. (11 Slg.)

Charll Mathissøn, Auflen høstes til Nexøe. (26 Slg.)

Anders Rassmussøn, Auflen høstes til Nexøe. (25 Slg.)

Mogens Bartholomeissøn. (24 Slg.)

Peder Oelssønn. (23 Slg.)

Lauridtz Ødbiørnssønn. (28 Slg.)

Niels Christenssønn. (30 Slg.)

Jeppe Hanssønn, i Gaardmandt.

Hans Schotte. (27 Slg.)

Jens Rassmussønn, i Asspeegaardt. (32 Slg.)

Jens Rassmussønn, i Paradies Gaardt. (33 Slg.)

Mogens Pedersønn. (34 Slg.)

Lauridz Mortensønn, j gaardmandt. (35 Slg.)

Hans Mortensønn. (36 Slg.)


Huilche Kongh. Maytz. och Cronens thiennere ere tilsammenn.

Heelegaarde: 47.

Gaardmend: 2.


End ehr udj Forschreffne Sougn tuende fischerlej:

(Under above described Parish are two fishing-villages)


Listad FischerLeie:

(Listed Fishing-Village)


Hans Jensønn Bye fouget.

Lauridz Jensønn.

Peder Nielsønn.

Hanss Andersønn.

Rasmus Diderichsøn.

Anders Jensønn.

Jacob Dyffuell.

Berndt Poffuelsønn.

Peder Diderichsøn.

Erich Aagesønn.

Lasse Jørgensønn.

Jørgen Schoufffougdt.

Anders Jørgensønn.

Mogens Jensønn.

Peder Suendsønn.

Mogens Andersønn.

Diderich Diderichsøn.

Oluff Pedersønn.

Richert Mortenssønn.

Morten Richertsøn.

Madtz Schreddere.

Peder Oluffsønn.

Mogens Bendtsønn.

Hans Suigh.

Jens Hansønn.

Essbiørn Hansønn.

Anders Jørgenssønn.

Bendt Mogensønn.

Joen Wall.

Peder Jensønn.


Aarszdale FischerLeie:

(Årsdale Fishing-Village)


Hans Oelsønn Bye fouget.

Berthell Hansønn.

Stephenn Hansønn.

Lauridz Mortensøn.

Jens Jørgensønn.

Jeppe Hanssønn.

Anders Nielsønn.

Jens Mortensønn.

Michell Schomager.

Ødbiørn Oelssønn.

Peder Jacobssønn.

Lauridz Jørgensøn.

Rasmus Lange.

Niels Suendsøn.

Peder Schredder.

Peder Schomager.

Jørgenn Jyde.

Jacob Jffuersønn.

Hans Lauritzønn.

Anders Liise.

Lauridz Laursønn.

Hans Liisse.


Huilche fischere Paa forschreffne tuende fischerleje ehre nu tilsammen: 52.

Menn undertiden ehre de fleere, undertiden færre. Ligesom fischeriet Gaar till.


III. Adelens Tiennere.

(III. The Noble's Labourers)


Welb. Christian Macchabæi:


Worneder:

(Copyholders)


Schouffsholmb, hans Sædegaard. (Propr.)

Rassmus Joensønn. (1 Vdg.)

Christen Joenssønn.

Morten Jibsønn.

Hans Jacobssønn. (2 Vdg.)

Niels Bendtzønn. (5 Vdg.)

Kaasegaarden, ehn sædegaard. (Propr.)


Wdbyggere oc GadehuuszMend:

(Tenant Farmers and Road-House Men)


Mogens Nielsønn.

Henning Jenssønn.

Hans Schiøtte.

Jacob Fich.

Jens Jibsønn.

Mogens Laalle.


Welb. Claus Gagge:


Klintbyegaard, som hand sielff Paaboer, och er ingen Sædegaard. (6 Vdg.)


Huilche Adelens tiennere Ere tilsammen.

Heelegaarde: 8.

Wdbyggere och Gadehuussmendt: 7.


IV. Capitels Tiennere:

(IV. Capital's Labourers)


Madtz Pedersønn.

Hans Oluffsønn.


V. Præstens Thiennere:

(V. Priest's Labourers)


Lauridz Michelssøn. (3 Vdg.)


VI. Bøndernis GildiszHuuse.

(VI. Farmer's Guild-House)


Jørgenn Hanssønn.

Oluff Hanssønn.


GadeHuuse:

(Road-Houses)


Hans Jiull och Hans Charlsønn.


Summa Summarum:

Kong. Maytz., Cronens, Adelens, Capitels, Præstens och Andres thiennere udi forschreffne Jibschier Sougn, med Fischerlejet, Bøndernes

gildeszhuse och Gadehuset, ehre tilsammen: 123.
Aakier Sougn
(Åker Parish)


I. Kongens oc Cronens Tiennere:

(I. The King's and Crown's Labourers)


Schatte Bønder med deris Wdbyggere oc Gadehuuse.

(Taxpaying Farmers with their Tenants and Road-Houses)


Niels Lauridzsøn. (1 Slg.)

Peder Bendtzønn. (2 Slg.)

Michell Suortt. Gadehuuse: Essbiørn Pederssøn, Lauridz Simonssøn. (3 Slg.)

Essbiørn Munch. (4 Slg.)

Essbiørn Suort. Gadehuusse: Oluff Schomager, Anders Anderssøn. (5 Slg.)

Jep Suendssønn. Gadehuuse: Daniell Jørgenssøn, Wrban Drejer. (6 Slg.)

Peder Brand, Sandermand. Gadehuuse: Morten Suendssønn, Jens Nielssønn, Hanss Suendssønn. (7 Slg.)

Peder Nielssønn. (8 Slg.)

Peder Rassmussønn. Gadehuse: Peder Knudssønn, Hans Hanssønn, Lauridz Nielssøn. (9 Slg.)

Søffren Nielssønn. Gadehuusz: Jørgen Thydsch. (10 Slg.)

Øde steiler, for Huilche Borgemester Christen Gregerssøn Reder schatt. (11 Slg.)

Øde steiler, for Huilche Borgemester Christen Gregerssøn Reder schatt. (12 Slg.)

Søffren Rassmussøn. Gadehuusz: Peder Nielssøn. (13 Slg.)

Niels Pederssønn. (14 Slg.)

Christoffer Olluffssønn. Gadehuusz: Peder Mortenssønn. (15 Slg.)

Rassmus Jenssønn. Gadehuusz: Jeppe Gregerssønn. (16 Slg.)

Gudborn Mortenssønn. Gadehuusz: Peter Jessperssønn. (17 Slg.)

Mortenn Jenssønn. Gadehuuss: Hans Jenssønn. (18 Slg.)

Morten Jenssønn. GadeHuuss: Stehn Pederssønn. (19 Slg.)

Peder Michelssønn. Gadehusse: Frandtz Frandtzøn, Niels Pederssøn. (20 Slg.)

Peder Hanssønn. (21 Slg.)

Michell Jenssønn. Gaardmand: Jacob Pederssønn. (22 Slg.)

Thorchild Anderssønn. Gadehuusze: Niels Pederssønn, Rassmus Laurzøn ehn Krøbling. (23 Slg.)

Kiersten Kimbssønn. (24 Slg.)

Jørgen Wde. (25 Slg.)

Hans Rassmussønn. (26 Slg.)

Jens Hanssønn. (27 Slg.)

Jep Pederssønn. Wdbyggere: Peder Jyde, Hendrich Madtzøn, Anders Jffuerssønn, Erich Anderssønn, Peder Poffuelssønn. (28 Slg.)

Rassmuss Nielssønn. (29 Slg.)

Peder Jbssønn. (30 Slg.)

Jep Lassenn. Gaardmand: Niels Jørgenssønn. (31 Slg.)

Jesper Munch. (32 Slg.)

Niels Nielssønn. (33 Slg.)

Jens Brandt. (34 Slg.)

Jens Jiull. (35 Slg.)

Jens Hanssønn. (36 Slg.)

Rassmus Hanssønn. (37 Slg.)

Jens Hanssønn. (40 Slg.)

Peder Mogenssønn. (38 Slg.)

Rassmus Lauritzøn. (39 Slg.)

Jens Mogenssønn. Gadehuusz: Niels Jørgenssøn. (41 Slg.)

Lauridz Jenssønn. Huuszmand: Jep Lauritzønn. (42 Slg.)

Jens Pederssønn. (43 Slg.)

Hans Mogenssøn. (46 Slg.)

Jens Poffuelssønn. (45 Slg.)

Rassmus Jenssøn. (44 Slg.)

Rassmus Essbiørnssøn. Gadehuusz: Gudbørn Søffrenssønn. (47 Slg.)

Claus Jenssønn. (48 Slg.)

Jep Buch. Gadehuuse: Hans Jenssønn, Peder Jenssønn, Jens Hanssønn. (49 Slg.)

Arrist Buch. Gadehuuss: Peder Hanssønn. (50 Slg.)

Niels Pederssønn. (51 Slg.)

Mogens Jbssønn. (52 Slg.)

Peder Pederssønn. Gadehuus: Michell Anderssøn. (53 Slg.)

Enn øde Steiell. (54 Slg.)

Rassmus Pederssøn. (55 Slg.)

Peder Jenssønn. (56 Slg.)

Sadtzer Jbssønn. (57 Slg.)

Jep Hanssønn. Gadehuuss: Erich n.n. (58 Slg.)

Peder Hanssønn. Gadehuuss: Jep Hanssønn. (59 Slg.)

Chortt Anderssønn (sic, s.b. Chortt Aristsønn). (60 Slg.)

Hans Thydsch. (61 Slg.)

En øde steiell. (62 Slg.)

Berrild Schoufriider. (63 Slg.)

Hans Olluffssønn. (64 Slg.)

Dirich Pederssøn. (65 Slg.)

Jep Jssahssønn (sic, s.b. Jep Jssahrssønn = Jep Isersen). (66 Slg.)

Niels Pederssøn. Gadehuuss: Hans Mogenssøn. (67 Slg.)


Huilche Schatte Bønder och Cronens tiennere med deriss Wdbyggere och Gadehuussmend, ere tillsammen med de 4 Øde Steieler: 108.


II. Worneder, med deris Huuse:

(II. Copyholders, with their Houses)


Mogens Essbiørnssønn.

Clauss Møller. (19 Vdg.)

Rassmuss Jenssønn. (20 Vdg.)

Peder Brand.

Jens Sibbiørnssøn. Gadehuuss: Hans Oluffssønn. (3 Vdg.)

Lauridz Pederssønn.

Jep Hanssønn. Gadehuuss: Niels Mogenssøn. (12 Vg.)

Peder Jbssønn.

Christiann n.n.

Noch et Huuss Kaldes Rundlyche j boendes Hans Jenssønn.


Huilche Worneder med deris Huusse Ere tillsammen: 12.


III. Adelens oc Frimends Goedtz, med deris Huusse.

(III. Noble's and Freemen's Property, with their Houses)


Welb. Malthe Jiuls tiennere:

Peder Jenssønn. Wdbyggere: Rassmus Gudche, Anders Essbiørnssøn, Lauridz Hanssønn.

Jens Jenssønn. Gadehuuss: Hans Pederssønn.


Sigvard Gagges Gaarde:

Myregaard, Huorpaa boer MandHafftig Capitein Jacob Anderssønn. (Propr.)

Wdbyggere och Gadehuusse: Peder Jenssønn, Mogens Lauridzøn, Thruidt Sadtzerssøn, Anders Hanssøn, Jacob Pederssønn.

Bachegaarden, j boendes Rassmuss Pederssøn. (9 Vdg.)

Rassmus Oluffssønn. (4 Vdg.)


Berrild Hansøns Gaarde:

Niels Jenssønn. (7 Vdg.)

Jens Hiullmager. (8 Vdg.)

Wdbygge oc Gadehuusse: Anders Anderssønn, Suendt Seche Pibere, Hans Michelssøn, Peder Hiullmager, Jens Jenssønn,

Jens Thrøelssønn, Hans Weiermøller.


Sl. Madz Koufoedz Gaarde:

Lauridz Jiuell. Wdbygger: Niels Mogenssøn. (25 Vdg.)

Hans Peiterssønn. Gadehuuss: Rassmus Anderssøn. (17 Vdg.)


Clausz Gaggis Gaarde:

Bendt Pederssøn. Wdbyggere: Michell Ebbessønn. (1 Vdg.)

Michell Pederssønn. (11 Vdg.)

Jens Pederssønn. (5 Vdg.)


Sl. Jacob Koufoed:

Anders Jenssønn. (14 Vdg.)


Christen Lauritzøn i Rødne:

Jens Munch. (16 Vdg.)


Huilche Adelens och frimendss tiennere Medt deriss Wdbyggere och Gadehuusse Ere tilssammen: 33.


Summa Summarum:

Kongens, Cronens, Adelens, frimendss Och Andress tiennere wdj forschreffne Aakier Sougn, ehre tillsammen med deriss Wdbygge och

Gadehuusse, med de fire Øde Steieler, Effter Mandtallet: 15.
Knuds Kiercke Sougn
(Knudsker Parish)


I. Kongens oc Cronens Tiennere:

(I. The King's and Crown's Labourers)


Jordeigne eller Schatte Bønder:

(Freehold or Taxpaying Farmers)


Anders Pederssønn. (1 Slg.)

Jens Jyde. (2 Slg.)

Morten Jbssønn. (3 Slg.)

Hendrich Pederssøn. (4 Slg.)

Essber Anderssøn. (5 Slg.)

Jens Pederssønn. (6 Slg.)

Erland Pederssøn. (7 Slg.)

Niels Koefoudt. (8 Slg.)

Peder Lauritzøn. (9 Slg.)

Essber Nielssønn. (10 Slg.)

Jens Knudssønn, Haffuer Lejet Gaarden hen. (11 Slg.)

Peder Nielssønn. (12 Slg.)

Niels Pederssønn, Gaarden tilhører Lisebeth Peder Koufoedtz udi Rønne. (13 Slg.)

Claus Pederssønn, Gaarden Hører Hans Koufoedt i Rønne till. (14 Slg.)

Jens Knudssønn. (15 Slg.)

Hans Claussønn, Gaarden Hører Hans Laurssønn i Rønne till. (16 Slg.)

Smiddiegaarden, ehr øde, bruges Aff Jens Anscharissøn udi Rødne. (17 Slg.)

En ødegaard, Grunden brugess aff Hans Lauritzøn vdi Rødne. (18 Slg.)

Bondegaarden, tilhører Borgermester Peder Lauritzøn udj Rødne. (19 Slg.)

Peder Nielssønn, Gaarden tilhører Hermand Bone Mortenssøn i Rødne. (20 Slg.)

Fougdegaarden ehr øde, Grunden bruges aff Claus Erichsøn i Rønne. (21 Slg.)

Essbier Jørgenssøn. Gaarden tilhører Dirich Clemmendssøns børn. (22 Slg.)

Mogens Hanssønn. (23 Slg.)

Seyer Erichsøn. (24 Slg.)

Jens Nielssønn. (25 Slg.)

En øde gaard, tilhør Karll Matthiissøn vdj Nexøe. (26 Slg.)

Olluff Hendrichsønn. Gaard tilhør Hr. Rassmusses Arffuinger i Aakierchebye. (27 Slg.)

Morten Nielssønn. (28 Slg.)

Niels Jenssønn. (29 Slg.)

Jens Jenssønn Jyde. (30 Slg.)


Huilche Scatte Bønder Ere tillssammen med de Øde: 30.


Noch tuende Wdbyggere:

(Further: two Tenants)


Anders Lauritzøn Veirmøller, Peder Bone.


Herforden befindes Cronens Bønder:

(Hereunder are found the Crown's Farmers)


Peder Jacobssøn.

Chort Peterssøn.

Hanss Pederssøn. (5 Vdg.)

Essber Nielssøn et Halfft boe.

Noch et øde Waarnede boe, Som tilhører Lissebeth Peder Koufoedz i Rødne. (1 Vdg.)


KiercheBoe:

(Church Residents)


Christenn Jyde.

Jep Madzøn.

Er øde, Grunden bruges aff Hr. Jens Capellan i Rødne.


Gildeszboe:

(Guild Resident)


Niels Jenssønn. (9 Vdg.)


PræsteGaarden:

(Vicarage)


Niels Jyde.


DeigneBolig:

(Clerk's Residence)


Jens Mogenssønn.


Summa Summarum:

Kong. Maytz., Cronens, Adelens och Andress tiennere Wdj forschreffne Knudss Kierche Sougn, med 2 Wdbyggere, och et øde

Waarnede, effter Mandtallet Ere tillssammen: 43.Contact me at: Norman Lee Madsen, Toronto, Ontario, Canada


| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |