Kenshin karatedo of Shorinjiryu  
Shorinjiryu Shinzen  Rick - rgodan@sympatico.ca

| Home | Dojo | Kudaka | Sensei | History | Contact | Photos | Links |
| Events |